Kalendarium

1945 rok - Organizacja życia polskiego we Wschowie. Zawiązywanie pierwszych drużyn harcerskich przy kolejno powstających szkołach: SP. nr 1, SP. nr 2, Dębowa Lęka, Osowa Sień, Przyczyna Górna, Harcmistrz Irena Handke - namiestnik Hufca ZHP Leszno organizuje życie harcerskie we Wschowie. 
1948 rok - Zmiany organizacyjne w harcerstwie polskim. Powstaje organizacja "Harcerska Służba Polsce". ZHP zostaje wycofany ze szkół średnich. OH przejmuje młodzież szkół podstawowych. 
1950 rok - Powstaje powiat wschowski, a w nim Komenda Hufca "OH ZMP". Słabnie praca w drużynach, szereg instruktorów rezygnuje z pracy harcerskiej. Hufiec prowadzi przewodnik druh podharcmistrz Zygmunt Przybyłek. 
1954 rok - Następuje rozszerzenie powiatu wschowskiego. Hufiec poszerza swoją działalność, obejmując nią teren Sławy, Szlichtyngowy, Krzepielowa, Ciosańca, Wijewa-Brenna. Organizacja poszerza się. Trwa intensywne szkolenie funkcyjnych. 
1956 rok - W Łodzi odbywa się Krajowy Zjazd Harcerstwa wprowadzający zmiany organizacyjne i programowe. Następuje powrót do nazwy ZHP, wracają metody i tradycje harcerskie. ZHP wraca od szkół średnich różnego typu. Następuje dalszy rozwój drużyn, szczególnie na terenie Sławy. Umacniają się drużyny w Szkołach Podstawowych nr l i 2 we Wschowie. Powstaje drużyna ZHP w Liceum Ogólnokształcącym we Wschowie założona przez druha Kazimierza Marczewskiego 
1960 rok - Zmiana na stanowisku Komendanta Hufca. Na jeden rok funkcję tę obejmują kolejno druh harcmistrz Marian Małuszek i druh harcmistrz Jerzy Metzger. 
1961 rok - Komendę Hufca obejmuje druhna podharcmistrz Romualda Fiuk z Ciosańca. Praca ulega dużemu ożywieniu. Powstają drużyny zuchowe przy szkołach niżej zorganizowanych (I-III klasowych). Odbywa się Zlot Drużyn Wschowskich. Powstaje nowa akcja zwana "Nieobozowe Lato". 
1962 rok - Komendę Hufca przejmuje harcmistrz Zenon Mleczak. Powstają bazy obozowe kolejno w: Brennie, Lginiu, Wygnańczycach. Szkoła Podstawowa w Lginiu jest miejscem większości akcji prowadzonych przez Hufiec i miejscem wypadowym dla biwaków, rajdów, wędrówek po okolicach. 
1965 rok - Kolejny Komendant Hufca, Janusz Szaferski, rozwija pracę wokół sportu, drużyn specjalnościowych, umocnieniem baz. Powstaje nowa baza obozowa w Lubiatowie w zlikwidowanej szkole. Organizowane są pierwsze obozy zwane "Hufcami Pracy". Centralne akcje obejmują:
- 1000 - lecie Państwa Polskiego,
- 20 - lecie PRL,
- 20 - lecie powrotu Ziem Zachodnich do Macierzy. 
1968 rok - Hufiec otrzymuje od społeczeństwa sztandar, który 15 października 1968 roku od przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej odbiera Komendant Jan Szaferski. 
1970 rok - Druh Jan Szaferski zostaje powołany do pracy w administracji szkolnej. Hufiec przejmuje druhna harcmistrz Ewa Omieczyńska. 
1971 rok - Zmiana Komendanta Hufca. Komendantem zostaje druhna harcmistrz Róża Stycharz, zastępcą druhna Danuta Demska. Obie druhny zatrudnione są na instruktorskich etatach Hufca. Następuje intensywne szkolenie funkcyjnych: zastępowych, przybocznych drużynowych. Rozwija się baza obozowa w Lubiatowie, tworzą się Gromadzkie Zespoły Nieobozowego Lata i stanice dla ZNL w Lginiu i Lubiatowie. 
1973 rok - W całym kraju powstają drużyny "Harcerska Służba Polsce Socjalistycznej" działające w szkolnictwie średnim. We Wschowie drużyny HSPS powstają przy LO, ZSZ i Szkole Rolniczej w Brennie. 
1975 rok - Wschowa, w związku z reformą administracyjną, wchodzi w skład województwa leszczyńskiego. Hufiec ZHP Wschowa zostaje włączony do Komendy Chorągwi Leszczyńskiej. Wschowa traci 24 drużyny zuchowe i harcerskie, 47 instruktorów ze Sławy, Ciosańca, Starego Strącza, Szlichtyngowej, Krzepielowa, Brenna oraz bazę obozową w Lubiatowie. 
1978 rok - Komendantka Hufca, Rozalia Stycharz, przechodzi do pracy w Komendzie Chorągwi w Lesznie. Hufiec przejmuje harcmistrz Maria Gęstwa, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 3. Stan Hufca wynosi: 4 szczepy (przy SP. nr l, SP. nr 2, SP. nr 3, SOSW), 19 drużyn młodszo-harcerskich, 3 drużyny starszo-harcerskie, 23 drużyny zuchowe. Razem harcerzy 1197. 
1981 rok - 7 maja uroczyste nadanie imienia Hufcowi ZHP. Odbywa się Zlot Drużyn Hufca. 13 grudnia zostaje ogłoszony stan wojenny. Harcerze pracują bez zmian. 
1982 rok - Komendantem Hufca zostaje po raz drugi Ewa Omieczyńska. Praca w strukturach leszczyńskich przynosi Hufcowi wiele sukcesów. Akcje prowadzone są głównie przez Komendę Chorągwi (liczne konkursy, turnieje, olimpiady, przeglądy artystyczne, zdobywanie mian drużyn sztandarowych). Hufiec prowadzi aktywne szkolenie funkcyjnych. Rozwój pracy w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, w szczepie "Korczakowcy". Liczne nagrody i wyróżnienia chorągwiane, w tym wycieczki zagraniczne, reprezentacyjny wyjazd na Zloty Światowe Młodzieży do Mongolii, Hawany i Moskwy. Udział instruktorów wschowskich w działalności Komendy Chorągwi: Marii Genstwy, Ewy Omieczyńskiej, Ireneusz Wiśniewski, Janusza Szaferskiego. Druh Janusz Szaferski zostaje kierownikiem Wydziału Nieprzetartego Szlaku w Komendzie Chorągwi Wielkopolskiej. 
1992 rok - Zmiany ustrojowe w Polsce; zmiany w szkołach, duży ruch kadrowy, niesprzyjająca atmosfera wokół organizacji harcerskich. Spada liczebność we wszystkich jednostkach organizacyjnych Hufca. Zanika żywa dotąd działalność. Nowi komendanci: harcmistrz Tadeusz Marciniak i druh Marek Drożdżyński rezygnują z pracy. 
1993 rok - Praca organizacji normalizuje się. 
1994 rok - Zjazd Nadzwyczajny Hufca powierza obowiązki komendanta druhowi harcmistrzowi Januszowi Szaferskiemu, zastępcy komendanta druhowi harcmistrzowi Franciszkowi Tryblowi, w składzie Komendy Hufca znaleźli się harcmistrz Maria Łuczak, Jadwiga Tarka, druh Marek Kusik, harcmistrz Barbara Lewandowska - wszyscy wytrawni działacze harcerscy. 
1995 rok - Hufiec przejmuje od Wielkopolskiej Chorągwi Stanicę harcerską w Lginiu. Obiekt wymaga poważnych napraw. Remont przeprowadzany jest przy finansowej pomocy Urzędu Miasta i Gminy Wschowa oraz dużym, osobistym wsparciu burmistrza Leona Żukowskiego. 
1996 rok - Hufiec przystępuje do organizacji światowego skautingu. 
1999 rok - Komendantem Hufca zostaje wybrany druh harcmistrz Franciszek Trybel, zastępcą - harcmistrz Maria Łuczak. Druh harcmistrz Jan Szaferski organizuje Harcerski Krąg Seniorów. Trwa dalsza rozbudowa Stanicy i normalizacja pracy szczepów. 
2000 rok - Światowy Zlot Harcerstwa Polskiego - Gniezno 2000. Bierze w nim udział 50 osobowa delegacja wschowskich harcerzy. W listopadzie uroczyste podsumowanie działalności Hufca ZHP Wschowa za okres od 1950-2000 roku. Wschowscy harcerze włączają się do hasła przyjętego na Zlocie w Gnieźnie "Idziemy ku przyszłości" 
2001 rok - Rozpoczynamy prace w nowym wieku z hasłami przyjętymi na Zlocie Światowym - Gniezno 2000. Jest nas: 181 zuchów, 291 harcerzy, 59 instruktorów, 30 drużynowych - instruktorów, którzy działają w 9 gromadach zuchowych i 15 drużynach harcerskich.


Na podstawie "50 LAT HUFCA WSCHOWA", Wschowa - marzec 2001. 
Zebrali i opracowali:  pwd. Paweł Litorowicz i  dh Marek Zdonek HO.

Szukaj