Franciszek Masklak

Franciszek Masklak

Urodził się 08.09.1921r. we Lwowie. Zmarł 23.08.1989r. we Wschowie.
Miał Wykształcenie średnie pedagogiczne oraz i ukończony Wojewódzki Kurs Nauczycielski ze specjalnością – wychowanie fizyczne.

Przebieg pracy zawodowej
• Nauczyciel w Szkole Podstawowej w Starych Drzewcach
• Pracownik Inspektoratu Oświaty we Wschowie
• Nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1 we Wschowie
• Wieloletni instruktor Powiatowego Ośrodka Metodycznego we Wschowie
• Nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 3 we Wschowie

Pełnione funkcje w ZHP i przebieg pracy instruktorskiej
Postać dh Franciszka Maskalaka związana jest tak ze wschowskim sportem jak i harcerstwem. Do ZHP wstąpił 03.10.1932r. we Lwowie. Zobowiązanie instruktorskie złożył 01.03.1957r. we Wschowie. Całe życie poświęcił dla rozwoju sportu harcerstwa. Był drużynowym drużyny harcerskiej i szczepowym w Szczepie „Szare Szeregi” przy SP nr 1 (1957 –1958), jednocześnie pełnił funkcję członka Komendy Hufca.

W latach 1960 – 1969 był zastępcą Komendanta Hufca, a w latach 1969 – 1970 pracował na etacie w Hufcu. Od 1970 – 1977 był szczepowym Szczepu im. K.K Baczyńskiego przy Szkole Podstawowej nr 3 we Wschowie. Od 1980 – 1986 pełnił funkcję z-cy Komendanta Hufca.

Druh Franciszek Masklak pełnił funkcję we władzach Hufca, jako członek Rady Hufca, przewodniczący Hufcowej Komisji Rewizyjnej, przewodniczący Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich.

Ukończone kursy


• Kurs drużynowych harcerskich w Pszczewie organizowany przez Lubuską Komendę Chorągwi (1958r.)
• Kurs opiekuna drużyn zuchowych w CSIZ w Ciepielicach (1959r.)
• Kurs drużynowych w Biniowie (1960r.)
• Kurs pracowników etatowych Komend w CSI w Warszawie (1969r.)

Stopnie instruktorskie

• Przewodnik 8.12.1959 rozk. L11/58]
• Podharcmistrz 15.09.1961 rozk. L2/61
• Harcmistrz 15.05.1966 rozk. L2/66
• Harcmistrz P.L 22.07.1976 rozk. L8/76

Odznaczenia ZHP

• Srebrna Odznaka Jana Krasickiego (1975r.)
• Krzyż za Zasługi dla ZHP (1969r.)
• Złoty Krzyż za Zasługi dla ZHP (1988r.)
• Złota Odznaka „Harcerska Służba Ziemi Leszczyńskiej” (1982r.)
• Srebrna Odznaka Komendanta Obozu (1959r.)
• Honorowy tytuł: „Instruktor Senior ZHP” (1984r.)
• Srebrna Odznaka Kadry Kształcącej (1982r.)

Odznaczenia Państwowe

• 1973r. Złoty Krzyż Zasługi
• 1983r. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Inne Odznaczenia

• Medal za Osiągnięcia w Rozwoju Sportu i Turystyki na Ziemi Lubuskiej (1966r.)
• Honorowa Odznaka Szkolnego Związku Sportowego

Liczne dyplomy i wyróżnienia świadczą o zaangażowaniu dh Franciszka w pracę z dziećmi i młodzieżą. Zorganizował i prowadził wraz ze swoja żoną dh Rozalią Masklak 10 obozów wędrownych w latach 1959 – 1968. Był Komendantem obozy stałego w Wygnańczycach – 1968r., w Lubiatowie – 1970r., w Mielnicy – 1979r. Rok rocznie jeździł na obozy stałe do roku 1981, gdy choroba nie pozwoliła na dalsze zaangażowanie w Harcerstwie.

Choroba uniemożliwiła dalsze wyjazdy. Na obozach stałych pełnił dh Masklak funkcje oboźnego lub kwatermistrza. Przez te lata cały wolny czas podczas wakacji jak i ferii zimowych poświęcał dzieciom, młodzieży i instruktorom. Do dziś wspominamy dh Franka i trudno by sobie wyobrazić jakąkolwiek akcję, imprezę, apel, czyn społeczny, obóz, zimowisko czy szkolenie instruktorów jak i młodej kadry bez Niego. Zawsze pełen humoru i dowcipu wprowadzał niezapomnianą do dziś atmosferę. Był dokładny, skrupulatny i drobiazgowy. Nieraz sprzeczaliśmy się w różnych, nie tylko harcerskich sprawach..

Dh Franciszek Masklak jako nauczyciel w-f i działach sportowy pomagał harcerzom w organizowaniu zawodów i imprez sportowych. Zawsze chętny do pomocy, będąc już na emeryturze był codziennym „gościem” w Hufcu. Niejednokrotnie wykorzystywaliśmy jego rady i doświadczenie. Nigdy nie wstydził się munduru harcerskiego. Ze swojej działalności harcerskiej jak i sportowej znany był i lubiany w środowisku.

Pisząc o dh Franciszku Masklaku trudno nie wspomnieć o Rozalii Masklak, która wiernie towarzyszyła mężowi jak i nam instruktorom w organizowaniu i przeprowadzaniu obozów, kolonii zuchowych, zimowisk oraz uroczystości. Od 1959 do 1981 roku wraz z dh Stanisławą Kociubińską szefowały kuchni i dbały o nasze żołądki. Zawsze chętne do pomocy. Tak jak i dh Franciszek były „stałymi elementami” obozów i kolonii zuchowych.

Dzisiaj dh pwd. Rozalia Masklak jest członkiem Kręgu Seniora „Azymut”. Ma 80 lat. Zawsze z radością witamy Ją na spotkaniach i uroczystościach. Z żalem wspominamy dawne dzieje.